هر ساله کودکان سهم بسزایی در جمعیت عزادار و افراد پیاده در مسیر نجف تا کربلا را به خود اختصاص می دهند. لذا موکب هیئت خدام الحسین امسال با راه اندازی غرفه کودک از تاریخ ۲۱ آبانماه و مصادف با ایام عزاداری اربعین، در خدمات رسانی به کودکان عزادار در این مسیر را به نحو شایسته سهیم شد.
کلیه بازیهای قرآنی و سرگرنی های رایج کودکانه توسط مربیان خبره با کودکان انجام می گردد.