آخرین مطالب
درباره هیئت

  


هیئت دانشجویی

خدام الحسین علیه السلام

www.tavala.ir

Email : info@tavala.ir

پیامک : 1000004550

.
هدایا و نذورات


جهت اهداء هدایا و نذورات نقدی

به ستاد های استانی مراجعه کنید. 

معاونت‌ها
  • طرح و برنامه
  • امور فرهنگی
  • امور مالی و اداری
  • اعزام پشتیبانی
  • هماهنگی و امور استان‌ها
  • روابط عمومی

معاونت طرح و برنامه

شرح وظایف مدیریت معاونت(مسئول،جانشین)

-       بررسی شاخص های ارزیابی توسعه علمی و پژوهشی ستاد،  رصد نمودن آنها و اعلام نتايج به مسئولین ذيربط

-       ایجاد و تقویت همراستایی ، هم افزایی و هماهنگی در راهبردها، برنامه ها و سیاستهای علمی و پژوهشی ستاد

-       ارائه ي راهکارهاي علمي به منظور بهبود روشهاي انجام کار و ارتقاء طرح بهره وري

-       مشارکت درتهیه برنامه های جامع توسعه ستاد و ارایه پیشنهاد در تنظیم مفاد برنامه های ارائه گزارش عملكرد امور به مقام عالي ستاد جهت تنظيم گزارشات

-       بررسی شاخص های ارزیابی توسعه علمی و پژوهشی ستاد،  رصد نمودن آنها و اعلام نتايج به مسئولین ذيربط

-       ایجاد و تقویت همراستایی ، هم افزایی و هماهنگی در راهبردها، برنامه ها و سیاستهای علمی و پژوهشی ستاد (بیشتر…)

معاونت استان‌ها