درباره هیئت

  


هیئت دانشجویی

خدام الحسین علیه السلام

www.tavala.ir

Email : info@tavala.ir

پیامک : ۱۰۰۰۰۰۴۵۵۰

.
هدایا و نذورات


جهت اهداء هدایا و نذورات نقدی

به ستاد های استانی مراجعه کنید. 

معاونت‌ها
  • طرح و برنامه
  • امور فرهنگی
  • امور مالی و اداری
  • اعزام پشتیبانی
  • هماهنگی و امور استان‌ها
  • روابط عمومی

معاونت طرح و برنامه

شرح وظایف مدیریت معاونت(مسئول،جانشین)

-       بررسی شاخص های ارزیابی توسعه علمی و پژوهشی ستاد،  رصد نمودن آنها و اعلام نتایج به مسئولین ذیربط

-       ایجاد و تقویت همراستایی ، هم افزایی و هماهنگی در راهبردها، برنامه ها و سیاستهای علمی و پژوهشی ستاد

-       ارائه ی راهکارهای علمی به منظور بهبود روشهای انجام کار و ارتقاء طرح بهره وری

-       مشارکت درتهیه برنامه های جامع توسعه ستاد و ارایه پیشنهاد در تنظیم مفاد برنامه های ارائه گزارش عملکرد امور به مقام عالی ستاد جهت تنظیم گزارشات

-       بررسی شاخص های ارزیابی توسعه علمی و پژوهشی ستاد،  رصد نمودن آنها و اعلام نتایج به مسئولین ذیربط

-       ایجاد و تقویت همراستایی ، هم افزایی و هماهنگی در راهبردها، برنامه ها و سیاستهای علمی و پژوهشی ستاد (بیشتر…)

معاونت استان‌ها